Medical Devices

Medical Device Standards 

 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 

1. ISO13485  

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์  เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสำคัญและประยุกต์ใช้ ตลอดจนขอการรับรองระบบมาตรฐานนี้มากขึ้น เน้นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์   เช่นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์   ผู้ผลิตวัตถุดิบเครื่องมือแพทย์  Medical Grade การให้บริการซอฟท์แวร์เครื่องมือแพทย์  ก็สามารถประยุกต์ใช้และขอการรับรองได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมการประยุกต์ใช้ ISO13485    Click Here..

 

2. MDSAP -Medical Device Single Audit Program 

MDSAP  คือ โปรแกรมการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ในครั้งเดียว โดยความร่วมมือกัน 5 ประเทศ International consortium of countries ซึ่งได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิล   ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา  

มีแนวทางการประยุกต์ใช้แบบบูรณาการคือควบรวมได้ทั้งระบบบริหารคุณภาพและกฎระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลของ 5 ประเทศ 

 

3. GMP medical Device 

GMP - Good Manufacturing Practice โดยชื่อได้ระบุขอบเขตไว้แล้ว ผู้ที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ คือ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกห่วงโซ่ของการผลิตและการบริการเครื่องมือแพทย์   เช่น กระบวนการบรรจุใหม่ (Re-packing)  กระบวนการประกอบขึ้นรูปเครื่องมือแพทย์ (Assembling) ก็สามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนด GMP ได้เช่นกัน  

 

4. GDP (Good Distributor Practice)

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์ คือ การปฏิบัติการกระจายสินค้า หรือรวมถึงการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยเป็นแนวทางการปฏิบัติ เช่น การจัดการอาคารประกอบการ คลังสินค้า การจัดเก็บ ยานพาหนะและอุปกรณ์ ภาชนะเพื่อการขนส่งสินค้าและการแสดงฉลากปิดกำกับการขนส่ง และการจัดส่ง เป็นต้น

Regulatory Requirements : GDPMD 

หมวด 1 องค์กร ระบบการจัดการ และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

หมวด 2  การบริหารทรัพยากร 

หมวด 3 ห่วงโซ่อุปทานและข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ 

หมวด 4 การตรวจติดตามและการเฝ้าระวัง  

สำหรับข้อกำหนด GDP สามารถให้ยกเว้นหรือการไม่ประยุกต์ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีกิจกรรมนั้นๆ ได้เช่นเดียวกับ ISO 13485 หรือ ISO 9001 และโดยโครงสร้างข้อกำหนดมีแนวทางเช่นเดียวกับ ISO13485 และ ISO9001 ดังนั้นผู้ประกอบการจึงประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ไม่ยุ่งยาก   

*การขอการรับรอง GDPMD ต้องยื่นขอการประเมินเบื้องต้นจาก หน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับมอบหมายก่อน 

 

5. CSDT (Common Submission Dossier Template)

การจัดทำและการขึ้นทะเบียนเอกสารผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่มีความเสี่ยงในระดับ 2, 3,4  และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามประกาศจากหน่วยงานกำกับดูแล   เพื่อให้ยื่นยันประสิทธิภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยมีข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการ CSDT และสอดคล้องตามประกาศ  คือ

 •  Executive Summary  บทสรุปผู้บริหาร โดยอธิบายภาพรวมของบริษัท และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ยื่น CSDT File 
 • Essential Principle-EP หลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของเครื่องมือแพทย์ รวมถึงต้องแสดงความสอดคล้อง (Conformity) เช่น แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Device Description) มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Harmonized Standards and Regulations) สถานที่ผลิตสอดคล้องมาตรฐานสากล (หรืออย่างน้อยตามมาตรฐาน GMP-Good Manufacturing Practice) เช่น ISO 13485 เป็นต้น
 • Device Description รายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เช่น ลักษณะทั่วไปและหลักการทำงาน ข้อบ่งใช้ รายละเอียดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ (Raw Materials)
 • Design verification and validation  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ การทดสอบและการทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือแพทย์  9. Verification and Validation เอกสารสรุปการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ เช่น Biocompatibility ตามมาตรฐาน ISO 10993, การจัดการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิง ISO 14971, IEC60601-1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือมีกำลัง Verification and Validation เอกสารสรุปการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ เช่น Biocompatibility ตามมาตรฐาน ISO 10993, การจัดการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิง ISO 14971, IEC60601-1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือมีกำลัง
 • Labelling การแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์บนฉลากเครื่องมือแพทย์   บรรจุภัณฑ์และรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการขนส่ง  สอดคล้องตามกฎหมายการประกาศจาก อย. และประกาศกฎหมายข้อบังคับของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
 • Risk Management /Risk Analysis  การจัดทำรายงานการวิเคราะห์  การประเมิน การควบคุม และสรปุภาพรวมความเสี่ยง ตาม ISO14971  
 •  Manufacturing information  แสดงข้อมูลและกระบวนการผลิต 
 • วิธีการทำลาย การทำให้สิ้นสภาพ และการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ (Disposal)

ข้อบังคับใช้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัย ซึ่งสามารถปฏิบัติใช้แบบควบรวม หรือ แบบบูรณาการได้ (Integrated Management System)  ในเชิงของการให้คำปรึกษาเช่นเดียวกัน สามารถให้คำปรึกษาระบบ ISO 13485, GMP และการทำ CSDT File การศึกษาข้อกำหนด และการพัฒนาระบบไปพร้อมในครั้งเดียวกัน

Q Time Consulting Services :-  

 • จัดทำเอกสาร Technical Document file / CSDT File 
 • อบรมข้อกำหนดและแนวทางการจัดทำ Technical File 
 • ISO14971 Risk Management Training 
 • Clinical Evaluation Plan and Report (CER)  
 • ISO13485 & GMPMD consulting  

สอบถามรายละเอียดและวางแผนการพัฒนาระบบที่   @qtimeconsult,  info@qtimeconsult.com 

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000