ISO Standards

ISO9001:2015

การปรับปรุงมาตรฐาน ISO9001:2015 ให้ดูเป็นระบบบริหารมากยิ่งขึ้น โดยการกำหนดบริบทขององค์การ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ด้านคุณภาพ

ISO 9001:2015

0. บทนำ

1. Scope ขอบเขต

2. Normative References

3. Terms and Definitions

4. Context of the Organization บริบทขององค์กร **

5. Leadership การนำองค์กร

6. Planning การวางแผน**

7. Support สนับสนุน

8. Operations การปฏิบัติการ

9. Performance Evaluations การประเมินประสิทธิภาพ

10.Improvement การปรับปรุง

ดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดการอบรม

ISO 9001 อversion 2015  มีเอกสารแนบท้ายหรือ Annex SL :Framework สำหรับ MSS -Management System Standard  มีความเกี่ยวข้องและสำคัญ คือกำหนดให้ ระบบบริหารที่จะมีการประกาศใหม่ มีรูปแบบและโครงสร้างข้อกำหนดเหมือนกัน (Format and Clause) MSS ที่กำหนดใน Annex SL แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อกำหนดเพื่อขอการรับรอง หรือ ที่คุ้นเคย Requirements และ มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทาง หรือเรียกว่า Guidelines

ตัวอย่าง เครื่องมือการวิเคราะห์บริบทองค์กร PEST & SWOT

Image
PEST หรือ PESTEL analysis (Political -Economic -Social -Technology)

สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการบ่งชี้ประเด็นบริบทขององค์กรจากภายนอก โดยพิจารณาใน P-E-S -T ให้ครบ (หรือสามารถใช้ PESTEL ก็ได้เช่นกัน) การวิเคราะห์ประเด็น & ปัจจัยที่มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลกับองค์กร.
ถึงแม้ปัจจัยต่างๆ ที่ได้จาก PEST analysis. องค์กรไม่สามารถควบคุมแก้ไขได้. แต่ก็สามารถที่จะมองหาโอกาสและประโยชน์จาก ปัจจัยเหล่านี้ได้. และที่สำคัญคือวางแผนป้องกันและการวางแผนบริหารความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

Image
SWOT analysis

เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่นำมาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ บริบทภายในขององค์กร หรือ Internal context of organization ตามข้อกำหนดใหม่ของ ISO9001:2015. คือ ดึงจุดแข็ง (Strengths), ระบุจุดอ่อน (Weeknesses). มองหาโอกาส (Opportunities). และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค(Threats) ต่อระบบบริหารและตลอดวงจรการผลิต การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT นี้นำไปกำหนดกลยุทธ์ในระบบบริหาร รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้วย

ISO9001:2015 Quality Management System (QMS)

ระบบมาตรฐานการจัดการ ที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ทุกองค์กร โดยเริ่มพิจารณาจากการพิจารณาบริบทขององค์กร จากภายนอกและภายใน  การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (Interested Party )  และนำมากำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  องค์กรจะต้องระบุประเด็นความเสี่ยงและโอกาสที่ได้จากความเสี่ยง (Risk Opportunity)  ] ที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร แล้วจัดลำดับความรุนแรงหรือประเด็นที่มีนัยสำคัญ และปฏิบัติตามให้ครบถ้วน และนำประเด็นเหล่านี้มาเข้ากระบวนการจัดการ เพื่อวางแผนควบคุม  ตลอดจนวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ISO9001 ยังเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่นำไปต่อยอดสู่มาตฐานอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมนั้น ๆได้อีก เช่นมาตรฐานเครื่องมือแพทย์  มาตรฐานอาหารสัตว์   มาตรฐานสิ่งแวดล้อม  

1. ขอบเขต

2. การอ้างอิง

3. คำศัพท์และความหมาย

4. บริบทขององค์กร

5. ความเป็นผู้นำ

6. การวางแผน

7. การสนับสนุน

8. การปฏิบัติการ

9. การประเมินผล

10. การปรับปรุง

 

การบริการของ Q Time Consulting  สำหรับ ISO9001 สามารถออกแบบตามสถานการณ์ ความต้องการของลูกค้า  คือ  การให้คำปรึกษา  GAP analysis  และ Training & Workshop   รับประกับความสะเร็จได้ไม่อยาก

Training 

เนื้อหาการอบรม ISO9001 ข้อกำหนด 

**เกร็ดความรู้เรื่องการใช้ 3P ในการตรวจประเมินติดตามภายใน (Internal Audit) : EP3 -3P for Internal audit

การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ  ISO9001 และ ISO13485  

 

Integrated Management System - IMS

การนำระบบการจัดการทั้ง 3 ระบบมาควบรวมกันเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดความซับซ้อนด้านเอกสาร, ระบบ,ประหยัดงบประมาณและเวลา รวมถึงกำลังคน ในการควบรวมระบบริหาร ข้อดีอีกประการหนึ่งคือสามารถ สร้างความชำนาญให้ทีมงานได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการ หรือในองค์กรจะประยุกต์ใช้ระบบต่าง ๆ มากกว่า 1 ระบบการจัดการ

 

ระบบการจัดการที่สามารถควบรวมระบบ (Integrated Management System-IMS)

  1. นโยบาย (Policy)
  2. การวางแผน (Planning)
  3. การดำเนินงาน (Implementation)
  4. การตรวจสอบและการแก้ไข (Checking and Corrective action)
  5. การทบทวนและการพัฒนา (Management Review)

การควบรวมระบบ ยังสามารถรวมถึงระบบ ISO13485 /SA8001 / AS9100 / GMP Codex / ASEAN GMP cosmetic /HACCP / และมาตรฐานอื่น ๆ

 

แนวทาการให้คำปรึกษาและการอบรม ทีมที่ปรึกษาจะพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมค์กร การผลิต และระบบที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างสูงสุด

ติดต่อสอบถามแนวทางการดำเนินการและขอข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด Hotline: 089 485 1991, 081 713 3450

Our Services

Training Services

Consultancy Services

Improvement Services

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000