Contact us +66 2965 5181

ID Line @QTIMECONSULT

Consulting

Quality Management System

  • ISO9001,ISO 13485 , ISO 15378

  • GMPMD, GMP Cosmetic

  • GDPMD

  • Feed Safety

  • 1

Product Safety

Product Safety

  • - MDR 2017/745 Medical Device Regulation
  • - IVDR 2017/746 IVDR
  • - IEC60601-1 / IEC 62304 / IEC60601-1-6

 

Q Time Consulting

CONSULTATION, TRAINING, IMPROVEMENT SYSTEM AND PRODUCT SAFETY STANDARDS

Healthcare Safety Product Standards

GMP Cosmetic

มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอาง GMP ASEAN Cosmetic, EU cosmetic,ISO22716

Medical Devices

ISO 13485, GMPMD, GDPMD,
ISO14971
AMDD/CSDT
MDR2017/745
IVDR2017/746
CE Marking

Feed Safety

CE Marking for Medical Device (MDD / MDR -Medical Device Regulation)

ISO Standard

Clinical Evaluation, Usability Engineering, Risk Management Process Validation IEC60601-1

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000