GMP-Feed Safety

Feed Safety

FAMI QS (Feed Additives and PreMixtures Quality System ) 

ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ปัจจุบันกลุ่มประเทศ EU ได้มีนโยบายในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและอาหารสัตว์ (Animal Feed) โดยออกกฎระเบียบและกฎข้อบังคับ (Legislation and Regulation) เพื่อควบคุมอาหารสัตว์ที่จะนำเข้าจำหน่ายหรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ดังนั้นจึงส่งให้ผู้ที่ผลิตหรืออยู่ในห่วงโซ่ของอาหารสัตว์ ต้องนำกฎระเบียบ ข้อบังคับเหล่านี้มีประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง รวมถึงกฎข้อบังคับของ EU มาบูรณาการณ์และบริหารอย่างเป็นระบบ

เนื่องจากอาหารสัตว์ และส่วนผสมต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องการปนเปื้อน โรคภัยที่ติดจากสัตว์ สารตกค้างต่าง ๆที่เป็นอันตราย ดังนั้นในการนำเข้ากลุ่มประเทศ EU จึงให้ความสำคัญและออกกฎระเบียบ กฎข้อบังคับมาตรฐานและมาตรการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ สมาคมอาหารสัตว์ของ EU หรือ FAMI QS Asbl จึงนำมาตรฐาน และกฎระเบียบเหล่านี้มาควบรวมกัน (Integrated Management System) เป็น มาตรฐาน FAMI QS (Feed Additives and PreMixtures Quality System ) ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิต คือรวมอยู่ใน ระบบมาตรฐานของ FAMI QS ด้วย

แบ่งเป็น สำหรับ Feed Additives และ Pre-Mixtures

ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FAMI QS มีพื้นฐานข้อกำหนด จากระบบ GMP, HACCP, ISO9001, Food Safety, EU Regulation & Directive

(GMP+HACCP+ISO9001 (Management) +EU Feed &Food Regulation -:- FAMI QS)

  

Feed Fraud Prevention การแปลอมแปลงอาหารสัตว์ และการปกป้อง เป็นข้อกำหนดที่มาตรฐาน FAMI QS ให้ความสำคัญตลอดห่วงโซ่อาหารสัตว์ และจะผลบังคับที่ผู้ผลิตต้องดำเนินการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Feed Fraud

 

Feed Safety Training Services ;- ดูหลักสูตรการฝึกอบรม

 

Image

GMP -Good Manufacturing Practice for Animal Feed Manufacturing

ระบบมาตรฐานในการจัดการที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์

ซึ่งผู้ผลิตต้องมีการควบคุมคุณภาพพื้นฐาน ควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับสภาวะการผลิต ต้องมีการตรวจติดตามสุขลักษณะ มีความถี่ที่เหมาะสมโดยการจัดทำแผนงาน ครอบคลุมการตรวจ เช่น โครงสร้างและอุปกรณ์เครื่องมือ การตรวจความปลอดภัยของน้ำ -น้ำแข็งที่ใช้ในโรงงานหรือกระบวนการผลิต การป้องกันผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์ แผนการตรวจตรวจและควบคุมสัตว์พาหะ ฯลฯ

 

GMP Program ตามข้อกำหนด FAMI QS ver.6 ข้อ 7

 7.1 Establishment

7.2 Equipment

7.3 Storage

7.4 Utilities

7.5 Waste disposal

7.6 Equipmnet suitability

7.7 Measures for prevention of cross -contamination

7.8 Cleaning and sanitatio

7.9 Pest Control

7.10 Personnel hygiene

7.11 Transport

7.12 Feed packaging information

7.13 Competence and training

7.14 Awareness

7.15 Communication

7.16 Complaint

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point

ข้อกำหนดการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายแะควบคุมจุดวิกฤต

Feed Safety Standards Consultancy :

 • Factory Design,infrastructure, GMP review
 • Documents and Records Improvement
 • Implementation
 • Internal Audit & Audit Performance
 • Pre-Assessment
 • Follow up / CAR response and close
 • Corrective & Preventive

Feed Safety Standards

 • Awareness & Requirements Training
 • EU Feed Regulation Discussion and Implementation
 • Risk Assessment for Feed Operation
 • Risk Management (acc. ISO31000)
 • Workshop on Internal Audit
 • Crisis Management
 • Traceability Practice

Our Services :

บริการเข้าสำรวจ ณ สถานประกอบการและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

สนใจติดต่อ ฝ่ายการตลาด หรือ ทีมที่ปรึกษา และการฝึกอบรม Feed Safety. ;- GMP for Animal Feed , HACCP, มาตรฐานอื่น ๆ : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000