ISO9001

Image

Quality Awareness

ความสำคัญของ “จิตสำนึกคุณภาพ” คือ ความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร เนื้อหา เริ่มจากประเด็นที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานมองหาโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงงานที่จนรับผิดชอบให้ได้คุณภาพมากที่สุด โดยจิตสำนึกคุณภาพ หรือ Quality Awareness จะครอบคลุมการวิเคราะห์มองให้เห็นถึงประเด็นปัญหาหรือโอกาสปรับปรุง ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและองค์กร โดยใช้เทคนิค แนวคิด หลักทฤษฎี ที่ ไม่ซับซ้อนมาสร้าง Quality Awareness ผ่านกิจกรรมกลุ่ม Case Study และ Workshop เปลี่ยนประเด็นปัญหาเป็นความสนุก และความสุขที่ได้วางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ

Image

FMEA – การประยุกต์ใช้ 

FMEA: Failure Mode Effect Analysis

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด โดยใช้แนวทาง FMEA, FMEA เป็น หลักฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุง ทั้ง ในระหว่างออกแบบ DFMEA และกระบวนการ PFMEA เนื้อหาอบรม จึงครอบคลุม DFMEA และ PFMEA โดยที่ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความต้องการได้ว่าต้องการเน้นใน Design หรือ Process หรือต้องการเน้นเนื้อหาทั้ง 2 ส่วน

Image

Problem Solving

มีปัญหาต้องแก้ ถ้ารู้สึกแย่ต้องปล่อยวาง แล้วเริ่มค้นหาแนวทางแก้ไข เนื้อหา “Problem Solving” ที่คิวไทม์ ได้ออกแบบ จึงมีความโดดเด่น เล่นกับประเด็นปัญหา ทั้งปัญหาที่พบบ่อย และปัญหาที่นานๆเกิด ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ แนวทาง แก้ไขได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อบรมแล้วเสร็จสามารถนำไปขยายผลใช้ได้รับประเด็นอื่นๆ ได้ไม่ยาก

Image

ISO 9001 Requirements Training

โดยเนื้อหา และแนวทางการอบรมหลักสูตร ISO9001 Requirements   ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ความเข้าใจเรื่อง บริบทขององค์ และเชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดอื่นๆ การความบริหารเสี่ยงอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกกระบวนการบริหาร  ท่านจะได้พบความแตกต่างและแนวทางระบบบริหารอย่างชัดเจน

เนื้อหา สามารถปรับปรุง เปลี่ยนให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้อบรมได้ ทั้งผู้ที่เริ่มเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบ หรือ  ผู้ที่ต้องการเนื้อหาแบบ Advance หรือ Improvement technique 

ท่านสามารถแจ้งเป้าหมายในการอบรมให้ทีมงานคิวไทม์ได้  

Image

Risk Management for QMS

การประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบบริหารคุณภาพ  Guideline ที่นิยมใช้ในการบริหารความเสี่ยงคือ ISO 31000 โดยมีขึ้นตอน  คือ การบ่งชี้  การวิเคราะห์  การประมาณ และการควบคุมหรือลดความเสี่ยง  

เนื้อหาอบรมประกอบด้วย  หลักการการบริหารความเสี่ยง, กรอบเวลา  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  (Communication   Establishing to context   Risk Assessment  Risk Treatment Monitoring and Review )

ตลอดการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ทำ Workshop และ ศึกษาจากตัวอย่าง  เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติใช้ได้หลังอบรมแล้วเสร็จ 

Image

Internal Audit Training

ตามแนวทาง ISO 19011 แนวทางการตรวจ ที่ปรึกษาได้ออกแบบ ให้ครอบคลุมถึง ทุกขั้นตอนการตรวจติดตาม  คือ Audit Plan, Audit Performance, Audit Report,  CAR issue  และ การติดตามการปิดประเด็นความไม่สอดคล้อง 

นอกจากนี้ วิทยากรเสริมและเน้นเรื่องการใช้เทคนิคในการตรวจแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่ได้จากผลการตรวจ  ตลอดหลักสูตรมีความเข้มข้นแต่ไม่เคลียส  และผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเนื้อการอบรมแบบการตรวจได้ เช่น หากองค์กรท่านมีการประยุกต์ใช้มากกว่า 1 มาตรฐาน เช่น ISO 9001, GMP หรือ ISO13485  ก็สามารถดำเนินการตรวจแบบบูรณาการณ์ระบบได้ในครั้งเดียว  ท่านสามารถแจ้งความต้องการกับทีมงานฝ่ายขาย @qtimeconsult

Image

Root Cause Analysis through Why Why Why Technique

Root Cause Analysis –RCA  จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ นำมาวิเคราะห์ให้ถึงรากลึกของปัญหา  เป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้น   RCA ช่วยค้นหาสาเหตุพื้นฐานความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน  

Why Why Why  การนำมาเป็นตัวช่วยที่ใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์  RCA   การใช้คำถาม “why”    ดังนั้น หากสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เนื้อหาการอบรม Root cause Analysis ครอบคลุม  ขั้นตอนการวเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุ , การศึกษา Problem solving Tools  เครื่องมือปัญหา, การใช้ Why ในการถามและค้นหารากของเหตุ การกำหนดแนวทางการแก้ไข   

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000