GMP Feed

Image

GMP Animal Feed Requirements

อบรมเนื้อหา GMP สำหรับผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์  สำหรับการอบรม GMP จะสอดคล้องตามแนวทางมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  เน้นการปฏิบัติใช้   และสำหรับบางองค์กรที่ต้องขอการรับรองทั้ง ISO 9001, HACCP และ GMP ผู้อบรมสามารถเลือก การอบรมแบบบูรณาการณ์คือ 3 มาตรฐานในครั้งเดียว (Integrated Management System)   
การันตี เนื้อหาที่  → เข้าใจง่ายด้วย Case study    → ไม่ยุ่งยาก และ → ต่อยอดสู่มาตรฐานอื่นๆ ได้

Image

HACCP for feed manufacturing

จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  สำหรับการผลิตอาหารสัตว์  ซึ่งเป็นความเสี่ยง อีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ผลิตไม่ตั้งใจให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค   โดยเนื้อหาการอบรม HACCP เป็นการประยุกต์ใช้ 12 ขั้นตอน   

ระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้จัดทำ Workshop ร่วมกับที่ปรึกษาและทีม HACCP  มีกรณีศึกษาและกรณีตัวอย่างให้ผู้เข้าอบรมได้เป็นข้อมูลและการเรียนรู้เพิ่มเติม 

และวิทยากรจัดทำเอกสารตัวอย่าง เช่น SOP และรูปแบบการบันทึก HACCP  เพื่อง่ายต่อการนำไปปฏิบัติใช้ 

Image

Feed Fraud Prevention and Defense

การป้องกันการฉ้อโกงและการปกป้องอาหารสัตว์  

ความเสี่ยงหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ ที่มาในรูปแบบตั้งใจ  ดังนั้นผู้ผลิตต้องบ่งชี้  วิเคราะห์  ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้ เพื่อไม่ให้เก 

เนื้อหาการอบรมอ้างอิงตามแนวทาง PAS 96:2017   เน้นการจัดทำ Workshop ในแต่ละขั้นตอน คือ  การกำหนดกระบวนการ  การกำหนดเกณฑ์การประเมิน  การบ่งชี้แหล่งความเสี่ยง  กำหนดวิธีการควบคุม การติดตาม  และการเขียนแผนโครงการเพื่อลดและป้องกันการฉ้อโกง

นอกจากนี้ วิทยากรได้จัดเตรียมตัวอย่างเอกสารและรูปแบบการประเมินเสี่ยง ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางได้ทันที

Image

Risk Management for QMS

การประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบบริหารคุณภาพ  Guideline ที่นิยมใช้ในการบริหารความเสี่ยงคือ ISO 31000 โดยมีขึ้นตอน  คือ การบ่งชี้  การวิเคราะห์  การประมาณ และการควบคุมหรือลดความเสี่ยง  

เนื้อหาอบรมประกอบด้วย  หลักการการบริหารความเสี่ยง, กรอบเวลา  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  (Communication   Establishing to context   Risk Assessment  Risk Treatment Monitoring and Review )

ตลอดการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ทำ Workshop และ ศึกษาจากตัวอย่าง  เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติใช้ได้หลังอบรมแล้วเสร็จ 

Image

Internal Audit Training

ตามแนวทาง ISO 19011 Guidelines for Management system auditing  ที่ปรึกษาได้ออกแบบ ให้ครอบคลุมถึง ทุกขั้นตอนการตรวจติดตาม  ครอบคลุมข้อกำหนดมาตรฐานที่ผู้เข้าอบรมต้องการ เช่น  GMP หรือ HACCP และ ISO9001  และยังครอบคลุมกฎระเบียบกฎหมายที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์เกี่ยวข้อง   นอกจากนี้ วิทยากรเสริมและเน้นเรื่องการใช้เทคนิค ในการตรวจแต่ละขั้นตอน

แนวทางการอบรม ตลอดหลักสูตรมีความเข้มข้นแต่ไม่เคลียส  และผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเนื้อการอบรมแบบการตรวจได้ทั้ง 3 มาตรฐานในครั้งเดียวกัน คือ GMP, ISO9001 และ HACCP    ท่านสามารถแจ้งความต้องการและเป้าหมายการอบรมกับทีมงานฝ่ายขาย @qtimeconsult

Image

Root Cause Analysis through Why Why Why Technique

Root Cause Analysis –RCA  จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ นำมาวิเคราะห์ให้ถึงรากลึกของปัญหา  เป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้น   RCA ช่วยค้นหาสาเหตุพื้นฐานความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน  

Why Why Why  การนำมาเป็นตัวช่วยที่ใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์  RCA   การใช้คำถาม “why”    ดังนั้น หากสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เนื้อหาการอบรม Root cause Analysis ครอบคลุม  ขั้นตอนการวเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุ , การศึกษา Problem solving Tools  เครื่องมือปัญหา, การใช้ Why ในการถามและค้นหารากของเหตุ การกำหนดแนวทางการแก้ไข 

Image

GHPs and HACCP training

มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและกระบวนการวิเคราะห์อันตราย กำหนดและควบคุมจุดวิกฤต เนื้อหาการอบรม เน้นการนำไปปฏิบัติใช้   ได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง  ประเด็นสำคัญที่มาตรฐานได้ปรับเปลี่ยน     ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการบริหาร และเทคนิคการประยุกต์และปรับปรุง ตามแนวทางของมาตรฐานกำหนด   และเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนขอการรับรอง GHPs และ HACCP   

เนื้อหาการอบรม วัน เหมาะสมกับหน่วยงาน องค์กรที่ได้จัดทำ ประยุกต์ใช้ GMP & HACCP  ในฉบับเดิม และต้องการศึกษา เข้าใจและการปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องตาม GHPs  โดยเพิ่มเทคนิคการปรับปรุงระบบ 

และสำหรับเนื้อหาอบรม วันเหมาะสมกับหน่วยงาน องค์กรที่กำลังต้องการเริ่มประยุกต์ใช้  หรือ กาอบรมในเชิงปฏิบัติ 

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000